TIETOKIRJALLISUUS

Pro gradut, väitöskirjat, muut opinnäytteet


Alastalo, Hanna (2005): Sotalasten lapsuusajan olosuhteiden ja perheen ilmapiirin yhteys
nykyiseen elämäntilaan
. Tampereen yliopisto.
Hoitotieteen laitos. Hoitotieteen pro gradu -tutkielma. Haettu 28.6.2015 osoitteesta:
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-15101

Antikainen, Kirsti (1989): Suomalaiset sotalapset Ruotsissa talvisodan aikana. Joensuun yliopisto.
Historian pro gradu -tutkielma.

Eronen, Jussi A. (1996): Lastensiirrot poliittisenä kysymyksenä jatkosodan alun Suomessa.
Helsingin yliopisto. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma.

Helin, Marjut (2011): Sotalapsuus, äitiys ja isoäitiys – kertomuksia sotalapsuuden varjossa.
Helsingin yliopisto.
Kasvatustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. Haettu 29.6.2015 osoitteesta:   
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201109225576

Inkinen, Veikko (2007): Sotalapsi kirjoittajana – elämäkerran kirjoittamisen ulkokirjalliset vaikeudet.
Jyväskylän avoin yliopisto. Kandidaatintutkielma.

Kavén, Pertti (2010): Humanitaarisuuden varjossa - poliittiset tekijät lastensiirroissa Ruotsiin
sotiemme aikana ja niiden jälkeen
.
Helsingin yliopisto. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.
Historian väitöskirja.

Korppi-Tommola, Aura (1982): Ystävyyttä yli Pohjanlahden - Ruotsin ja Suomen välinen
kummikuntaliike 1942-1980
.
Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto. Helsingin yliopisto. Väitöskirja.

Kujala, Erkki (2003): Sodan pojat - sodanaikaisten pikkupoikien lapsuuskokemuksia isyyden
näkökulmasta.
Jyväskylän yliopisto.
Studies in education, psychology and social research 222. Väitöskirja. Haettu 29.6.2015
osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1535-2

Latvala, Ilona (2012): Traumaattinen matka – sotalapsuudesta aikuisuuteen: Eeron tarina Heikki Hietamiehen romaanissa "Äideistä parhain". Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitos. Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma.
Haettu 29.6.2015 osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062325

Matero, S. & Mattila, A. (1999): Pienten pitkä matka – tutkimus sotalapsuudesta ja siihen liittyvistä separaatiokokemuksista.
Jyväskylän Yliopiston varhaiskasvatuksen laitos, kasvatustieteen kandidaatintyö.

Niittuinperä, Anneli (2002): Muutto ja muutos sotalasten kertomuksissa. Helsingin Yliopisto.
Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.

Panhelainen, Olli (2005): Lastensiirtojen toteutuminen Jyväskylässä vuosina 1939-1945.
Jyväskylän yliopisto. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Haettu 29.6.2015
osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200678

Räsänen, Eila (1988): Lapsuusajan separaatiokokemusten vaikutus aikuisiän psyykkiseen ja fyysiseen
terveyteen sekä sosiaaliseen hyvintointiin – psykososiaalinen tutkimus sotalapsiseparaation myöhäisvaikutuksista
. Kuopion yliopisto, Lastentautien klinikka, Lastenpsykiatrian yksikkö.
Kuopion yliopiston julkaisuja, lääketiede, alkuperäistutkimukset no 2. Väitöskirja.

Salminen, Heikki (2001): Suomalaiset sotalapset ja Ruotsi – lastensiirto-organisaatiot,
kuljetukset Ruotsiin ja paluu Suomeen vuosina 1939-1957
.
Turun Yliopisto, Suomen historia. Lisensiaattityö.

Selkinen, Laila (1998): ”Olin sotalapsi”- aikuisen sotalapsuudelleen antama merkitys.
Helsingin Yliopisto. Pro gradu -tutkielma.

Soudusaari, Nadja (2014): ”Piti tehdä niin kuin Fröken käski” –  suomalaisten sotalasten
koulumuistoja Ruotsissa vuosina 1939–1945 sekä kotiinpaluun jälkeen Suomessa
.
Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Pro gradu -tutkielma. Haettu 28.6.2015
osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201404301116

Syrjö, Maria (1997): Perheellisen virkanaisen selviytymisstrategia sota-ajan Suomessa.
Helsingin yliopisto. Pro gradu -tutkielma.

Tuunainen, Vuokko (1982): Sotien aikana Ruotsiin lähetettyjen lasten mielenterveydestä.
Helsinki. Pro gradu.

Uusi-Kerttula Elisa (2001): Sotalapsen kaksi kotia: sotalasten kokemuksia siirroista Pohjoismaihin
ja takaisin
. Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.

Wallenius, Erkki (1998): Kansakodin kuokkavieraat – toisen maailansodan jälkeen Ruotsiin
muuttaneet suomalaiset kaunokirjallisuuden kuvaamina
. Turun yliopisto.
Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Väitöskirja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tieto

KIRJALLISUUS