ALLMÄN FACKLITTERATUR

Andersson, Lilian (1996): Migration i Norden: Älvsborgs län – in- och utvandling, säsongarbete, arbetsvandringar, finska krigsbarn, gårdfarihandel mm. – litteraturförteckning. Borås: Borås
stadsbibliotek och Länsbibliotek Älvsborg.

Andersson, Thore (2000): Finska barn fick vård i Glemminge. Ingår i: Sjösten, Per-Erik (red.):
En by på Österlen. Glemmingebro: Arbetsgruppen för boken om Glemminge.

Bogdanoff, Orvo (2011): En salt tår i ögonvrån – en undersökning över vykort, postkort, brev,
brevmärken, paketkort och fotografier. Espoo: O. Bogdanoff.

Boström, Bengt (1991): Finlandsbarn i Värmland. Ingår i: Palmquist, Suzanne & Insulander,
Britt-Marie: Värmland i krigets skugga. Karlstad: Värmlands museum. Fotogr.

Bruun, Elsa; Mäkinen, Eino; Vilkuna, Kustaa & Virtamo, Sirkka-Liisa (red.) (1943):
Med 40 000 finska barn i Sverige - en Folkvandring i smått. Helsinki: Finlandia presstjänst.

Carlquist, Erik (1971): Solidaritet på prov – Finlandshjälp under vinterkriget. Stockholm:
Allmänna Förlaget.

Cederquist, Jonas (red.) (2004): Ögonvittnen berättar – Lottakårens kvinnor i beredskap
1939-1945. Stockholm: Riksförbundet Sveriges Lottakårer.

Cronstedt, Jean (2010): Finlands långa ödeskamp – ett krigsbarns berättelse.
Trelleborg: J. Cronstedt. ISBN 978-91-633-7528-6

de Geer, Eric (1980): Finländare i Göteborg II - rapport i anslutning till utställningen Finsk Sisu
i Kronhuset i Göteborg. Göteborg: E. De Geer.

de Geer, Eric (1986): De finländska krigsbarnen i Sverige 1941-1948. Stockholm:
Föreningen Norden.

Edvardsen, Annu (1977): Det får inte hända igen - finska krigsbarn 1939-45. Stockholm:
Askild & Kärnekull. På finska: Sotalapset. Se även Liikkanen, Annu. Det första standardverket!

Edvardsen, Annu (1985): Finska krigsbarn i Sverige - suomalaiset sotalapset Ruotsissa. Serie:
Finska språket i Sverige, 12. Stockholm: Föreninigen Norden.

Ekberg, Henrik (1999): Finländska krigsbarn i västerled. I: Ekberg, Henrik: Finlands historia 4.
Esbo: Schildts.

Ekelin, Anneli (1999): Massförflyttningen av finska barn under andra världskriget.
Komvux Kronborg, Malmö.

Eneberg, Kaa (1998): Hela Sverige ställde upp för de finska flyktingbarnen. Ingår i ”Tidningen ''''

och världen”, en vänbok till Olof Santesson. DN.

Eriksson, Ruth (1988): Jorden runt med ”Alarik” – Dagbok från ett sjuktåg under fortsättningskriget. Helsingfors: Schildts. Ingår också anteckningar om barntransporter till och från Torneå.

Erving-Odelberg, Helmi (2003): Finsk skola i Backe 1942-1943. Sid 85-94 Kapitel i Fjällsjö
Krönika 2002. Fjällsjö Hem-bygdsförening.

Faberstedt, Christer (2005): Finska spår i Hälsingland. Artikel i Hälsingerunor 2005, s. 87-92.

Fagerholm, K.A. (1977): Talmannens röst. Helsinki: Söderström.

Grönroos, Göran (red.) (2004): Pargasbarn i krig och fred – barndomsminnen från Finland
och Sverige. Pargas: Pargas hembygdsförening.

Hallinder, Annika & Risan, Pia (1993): Flykting i går och i dag. Skellefteå: Artemis.
Innehåller artiklar om finska krigsbarn och annat om finska flyktingbarn under Lapplanskriget.

Hedvall, Gunnel (1992): Ågrenska konvalescenthemmet. Finska krigsbarn med tuberkulos.
Kapitel i Göteborg Förr och Nu, Göteborgs Hembygdsförenings skriftserie XXIV-1992.
ISBN 0348-2189.

Hemming, Risto (2006): Ett guldland dock – hur Finland blev resmål för svenskarna. Helsingfors:
Matkailun edistämiskeskus. I kapitlet ”Suomibyråns krigsinsatser” beskrivs på några sidor
byråns arbete med de finska barntransporterna. Utgiven som jubileumsbok av Finska
Turistbyrån (80 år).

Hildebrand, Karl Gustaf & Lagercrantz, Olof (1939): Finlands sak är vår. 4 sidor.
Korsband till de svenska hushållen, december 1939.

Holm, Nils F. (1968): Finlands sak var vår – perspektiv på den svenska Finlandsrörelsen 1939.
Strängnäs: Tomas.

Johansson, Alf (1973): Finlands sak – svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-40.
Stockholm: Allmänna Förlaget.

Kalllioniemi, Jouni (2008): Barnen och ungdomarna på hemmafronten – Finland 1939-1945.
Övers. av Ludvig Forsman. Åbo: Vähäheikkilän Kustannus. Storverk om Finland under
krigsåren.

Karis-Billnäs gymnasium (2006): Från fadder till vän – Alingsås och Karis 1940– 948. Karis:
Karis-Billnäs gymnasium. Andra rapporten i ett gymnasie-projekt: ”Karis under andra
världskriget”. Gymnasisterna beskriver omfattningen av Alingsås fadderhjälp till Karis.

Kavén, Pertti (1994): 70 000 små öden. Otalampi: Sahlgrens. Ny omarbetad upplaga, 2003,
Sahlgrens.

Kavén, Pertti (2012): Krigsbarnen – förväntningar och verklighet. Hangö: P. Kavén.
Populärversion av ovanstående avhandling.

Kivitie, Valma; Heino, Toivo & Marttinen, Lasse (red.) (1949): Suomen lapset kiittävät - Finlands
barn tacka = De Finske Børn takker. Helsinki: Mantere. Officiellt bild- och textdokument med
tacksamhet riktad till svenska och danska familjer.

Korhonen, Mikael (red.) (1995): Vallonsmeder och krigsbarn - historier om Pojo-bor under tre sekel.
Pojo lokalhistoriska arkiv.

Korppi-Tommola, Aura (1982): Vänskapsband över Bottenhavet - fadderortsrörelsen Sverige-Finland 1942-1980. Helsingfors: Suomen-Ruotsin kummikuntatoiminnan keskusliitto.

Kruse, Ethel (1987): Berättelser om finländarna i Norberg 1944-86. Norberg:
Norbergs Finska Förening.

Laitinen, Nelly & Lindholm, Pia (2014): Krigets barn – i Finland, till Sverige. Helsingfors:
Svenska litteratursällskapet i Finland; Atlantis. Utbildningsmaterial.

Larsen, Marianne Clement & Boysen, Jesper (1999): Finnebørn – et stykke Danmarkshistorie.
København: Föreningen Norden.

Larsson, Henning (2002): Finlands ödesår – Hjälpen i nödens årtionde 1939–1945. Vindeln:
Henning Larsson. En lokal forskare beskriver hjälpen i Vindeln med intervjuer och referat
ur litteratur och artiklar.

Lennartsson, Elisabeth (1977?): Finska barnen på Henriksfält 1942–1945. Ur årsboken
”Österlen 1977”.

Liikkanen (Edvardsen), Annu (1995): Med lapp om halsen. (Det får inte hända igen - 70 000
finska krigsbarn 1939-46.) Helsingborg: Inter Terras. Finns att köpa från Immigrantinstitutet,
Katrinedalsg. 43, 504 51 Borås.

Liljeberg, Karin (1995): Ett par kängor – praktiskt barnskyddsarbete i Finland efter kriget.
Helsingfors: Rädda barnen.

Lindblom, Tor (1999): Om den ljusnande framtid är vår. Helsingfors: Svenska folkskolans vänner.

Lottakåren, Den Svenska Lottan: Medlemstidning för Lottakåren. Från större artiklar till
smånotiser om arbetet med krigsbarn, särskilt i årgångarna1940–1946. Finns tillgängliga
på KB och flera Universitetsbibliotek.

Malmberg, Bertil (1984): Ett barn byter språk – Lapsi vaihtaa kieltä. Serien Finska språket
i Sverige. 1984.

Mattsson, Algot (1993): Timo – Bokförläggaren som blev en legend. (Om Timo Kärnekull,
finskt krigsbarn.) Höganäs: Wiken.

Matvejevna, Siiri (1996): Välkommen till Sverige. Köpenhamn: Akaki Books. Material från
Riksarkivet, Stockholm.

Meinander, Henrik (2009): Finland 1944 – krig, samhälle, känslolandskap. Helsingfors: Söderströms.

Nilsson, Jan-Olof (1999): I Falkenberg under andra världskriget. Örkelljunga: Bokförlaget Settern.

Nilsson, Orvar (2002): Finlands sak blev min –  minnen från krig och fred. Esbo: Schildts.

Norborg, Carl (1943): Västsvenska kyrkfolkets Finlandshjälp. Västra Sveriges kyrkl. bokförlag.

Näslund, Lena (1999): Uppdrag Barn – Göta Roséns långa liv i samhällets tjänst. Stockholm:
Hjalmarson & Högberg.

Olsson, Jan-Olof (1974): Någonstans i Sverige. Stockholm: Bonniers.

Persson, Anders (1979): Finlands sak var svår. Stockholm: Ordfront.

Pettersson, Mats (2003): Finska krigsbarn i Göinge – barnen som kom med lapp om halsen.
Särtryck ur Västra Göinges Hembygdsförenings Skriftserie, LI 2003.

Riksförbundet Finska Krigsbarn: Enkät 2001-2002. Besvarad av 265 medlemmar inom RFK.
Bearbetad och sammanställd av Pirkko Ahlin. Kopia av enkätsvar och sammanställning i pärm.

Riksförbundet Finska Krigsbarn (2004): Visst klarade vi oss. Kompendium till Krigsbarns erinran.

Riksförbundet Sveriges Lottakår (1984): Lottorna i samhällets tjänst. Stockholm:
Militärhistoriska förlaget. Kapitlet Humanitär hjälp i krigets spår. ISBN 91 85266 28 0

Rimmerfors, Einar (1945): Det gällde livet - flyktingöden och glimtar ur svensk hjälpverksamhet.
Stockholm: Missionsförbundets förlag.

Rosén, Arvid (1940): Ett land, ett fosterland - till Finland från Göteborgs praktiska mellanskolor.
Göteborg: Bröderna Weiss Boktryckeri. Häfte, 36 sidor.

Rossi, Tapani (red.) (2002): TERVE - Finska krigsbarn i Skåne berättar. Egen utgivn. Antologi. Hft.

Rossi, Tapani (2008): Räddade till livet – om en stor svensk hjälpinsats för Finlands barn 1939-1949. Kristianstad: T. Rossi. Standardverk om barnhemsbarn och sjuka finska barn i Sverige.
ISBN 978 91 633 2619-3.

Rossi, Tapani & Jensén, Sven (2013): Finska Krigsbarn i Sverige. Göingen Knislinge
Hembygdsföreningars årsbok 2013.

Rung, Grete (1985): Barn i et fremmed land – Finska børn på Roskildeegnen fra 1941.
Årsskrift for Roskilde Museum 1984-85.

Schildt, Mila & Runeberg, Arne (red.) (1960): Finlandsbarnen i Danmark. Helsingfors: Söderström.

Tarkiainen, Kari (1993): Finnarnas historia i Sverige: 2 – Inflyttarna från Finland och de finska
minoriteterna under tiden 1809-1944. Helsingfors: Finska historiska samfundet.

von Troil, Brita (2010): Bolsjevikerna kommer! – Livet på en bruksort under andra världskriget.
Otalampi: Sahlgrens. Dagboksanteckningar om rysskräck, evakuering, bomber, matbrist, barnförflyttningarna och Lottahjälpen.

Thorson, Staffan (1987): Barnbokens invandrare – en motivstudie i svensk barn- och
ungdomslitteratur 1945-1980. Svenska barnboksinstitutet nr 28. Göteborg: Tre Böcker.

Wallin, Karin (1978): Att vara invandrarbarn i Sverige. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Vasala-Fleischer, Maria (1987): Finnebørn – et stykke Danmarkhistoria. Studia Historica in
honorem Vilho Niitemaa. Turun historiallinen arkisto 42. Tammisaari.

Westling, Achilles (1960): Om kriminella efterverkningar av krigstidens barnförflyttningar.
Nordisk Tidskrift för Kriminalvård 1960:48.

Widmark, Maj-Britt (2002): De skulle räddas undan kriget. Ingår i Sundgren, Anna-Charlotta:
Drömmen om ett bättre liv (s. 68-71). Norrköping. ISBN 91-972321-7-3.

Viio, Matti (1996): Följden av att bli förbannad – den mustiga berättelsen om entreprenören
Matti Viio. Stockholm: Industrilitteratur.

Wilhelm, Prins (1940): Hur Sverige hjälpte Finland genom Centrala Finlandshjälpen. Stockholm: Söderströms.

Åmossa, Birgitta (1978): Finskt i Sverige – de finska invandrarbarnen i försvenskningsprocess.
Åbo: Svenska litteratursällskapets i Finland nämnd för samhällsforskning.