ARTIKLAR, RAPPORTER, ANDRA UNDERSÖKNINGAR

Andersen, Erik (1949): Finlandshjælpen – beretning fra Centralkomiteen for Finlandshjælpen
1941-49. Köbenhavn.

Boëthius, Ulf (2010): “Hemma längtar jag bort, borta längtar jag hem.” – Om finska krigsbarn i
svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken – Journal of children's literature research,
33 (1), 17-32. Hämtat 29.6.2015: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v33i1.10

Båsk, Katja (1976): Finländska krigsbarn i Sverige. Åbo: Forskningsprojektet migrationen
Finland-Sverige, forskningsrapport 7.

Carlberg A.; Folkesson E.; Knutsson E. & Kromnow B. (1981): En undersökning av en grupp
”finska krigsbarn” som kom till Sverige mellan åren 1941-1946 och sedan stannade kvar. Växjö Högskola.

Elgenmark, Olle (1943): Svensk sjukvård för finska barn under år 1942. Särtryck ur Svenska
Läkartidningen nr 10, 1943.

Flystam, Irene (1981). Finska krigsbarn 1939-1945. Specialarbete vårterminen 1981.
Älghultskrönika nr 47 (1990), s. 8-21.

Häggström, Nils; Borgegård, Lars-Erik & Rosengren, Anette (1974): Migrationen Finland-Sverige. Kulturhistoriska undersökningar. Stockholm: Nordiska Museet.

Häggström, Nils; Borgegård, Lars-Erik & Rosengren, Annette (1990): När finländarna kom –
migrationen Finland-Sverige efter andra världskriget. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.

Andersson, Magdalena; Jacobsson, Ingrid; Lundgren, Mickael; Nylander, Elisabeth &
Scholz Michael
(handledare) (2007): Finska Krigsbarn på Gotland 1941–1946. Uppsats i projektet
”Gotland i andra världskrigets skugga”. Visby: Högskolan på Gotland.

Jalo, Margit: Statistik över barnförflyttningen till Danmark åren 1939–44, gjord för
Mannerheimförbundets danska utskott.

Janser, Rauni & Johansson, Ella (1980?): Några finska krigsbarn i Skåne.
Sem.uppsats ET 002 HT 1980, 27 s.

Melander, Anna (1996): Finska krigsbarn – separation från biologiska familjen och fosterfamiljen.
Lunds Universitet, Socialhögskolan.

Mortemore, Sharon; Hirvonen, Karita & Silite, Sanda (1998): Hur påverkade Sverige och dess
grannländer varandra under andra världskriget? Kap 4.2 Finska krigsbarn.
Projektuppsats svenska III, Institutionen för NordiskaSpråk, Stockholms Universitet.

Persson, Eila; Hiekkala O. & Saarinen, Leena (1996): Separationsålderns betydelse hos en grupp
finska krigsbarn – 50 år efteråt . Lunds universitet. Enheten för psykoterapeututbildning.

Rossi, Paula (2006): Krigsbarn - tvångssvenska eller ej? Muittari, V. & Rahkonen M. (red.):
Svenskan i Finland 9 (224-232), Kielten laitoksen julkaisuja 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Rossi, Paula (2006): Finskspråkiga krigsbarn till svenska hem – att lära sig svenska genom
direktkontakt under ovanliga förhållanden. I: Siirtolaisuus – Migration, 4/2006, 7-12. Turku:
Siirtolaisinstituutti. Hämtat 29.6.2015: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/siirtolaisuus-migration/
2006-4.pdf

Räsänen, Eila (1996): Finska krigsbarn – separationsupplevelser i barndomen och konsekvenser i
vuxenålder. Övers. från finska: Markku Peura. Rapport: Delegationen för invandrarforskning,
17. Stockholm: USI, arbetsmarknadsdepartementet.

Statens offentliga utredningar (2011): Vanvård i social barnavård – slutrapport. SOU 2011:16.
Stockholm. Slutbetänkande av utredningen om vanvård i den sociala barnavården.
Finska krigsbarn behandlas i kap 1:8. Hämtat 29.6.2015:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2011/09/
sou-201161/

Stervbo-Kristensen, Mettelene (2010): Finnebørn i Danmark – studier i en Krigstids-evakuering
1939-2001. Århus Universitet, Historisk Institut.

Virtala, Irene (2004): Tystnaden talar – Om finländska krighsbarn i skönlitteraturen
(Hiljaisuus puhuu - Suomalaisista sotalapsista kaunokirjallisuudessa). Web reports No. 5,
Migrationinstitutet, Turku. Hämtat 28.6.2015: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/webreport/webreport_005.pdf