Sydsveriges finska krigsbarn

En oktoberdag 1992 hälsade Timo Haapanen från Hässleholm 13 finska krigsbarn från olika
orter i Skåne välkomna till Örestads Golfklubb i Lomma för att grunda SKÅNEFÖRENINGEN
FINSKA KRIGSBARN. Med åren växte den lilla föreningen starkt och fick också medlemmar
från angränsande delar av Blekinge, Halland och Småland. Namnet ändrades därför 2006
till SYDSVERIGES FINSKA KRIGSBARN. Förkortningen SFK kunde bibehållas. Vid slutet av 2013
nådde vi toppsiffran 264, av vilka 155 var krigsbarn och 109 stödmedlemmar.
Idag är vi 235 medlemmar. Sex har varit med sedan starten: Katri Björk, Timo Haapanen,
Rauni Ristilammi, Marjatta Titoff, Paula Steen och Seija Yndén.

I april 2001 startades det tvåsidiga medlemsbladet TERVE! med Tapani Rossi i Höör som förste
redaktör. Nummer 10, redigerat av Börje Dahl, Jorma Enochsson och Tapani Rossi, blev ett
35-sidigt specialnummer med undertiteln ”Finska krigsbarn i Skåne berättar”. År 2008 övertog
Carina Johannesson i Åhus redaktörskapet, som sedan 2011 skötts av Antero Ijäs-Nilsson
i Knislinge. Sedan 2009 utkommer TERVE! tre gånger årligen, flersidigt och i vackert flerfärgstryck, producerat av Soini Andersson i Tyringe. Nummer 53, årgång 16, kom ut i november 2015.

 

Med hänsyn till vår höga medelålder och stora geografiska spridning växlar vi mötesplatserna.  Årsmötena hålls i centralt belägna Eslöv, höstmötena i Skillinge på ostkusten. Platsen för
sommarträff och julfest varierar. Fem lokalsektioner anordnar dessutom egna medlemsträffar:
Göinge, Kristianstad, Träffpunkt Finland (Hässleholm), Sydvästan (Malmö)och Sydöstan (Ystad).

 

Till SFK-s högtidliga 10-årsjubileum i vintermörkret den 6 december 2002 på Frostavallen i Höör
samlades drygt 80 deltagare. På samma plats anordnade vi under tre soliga majdagar 2007 Riksförbundets 15-årsjubileum. Detta möte lockade rekordmånga 256 deltagare, varav drygt
100 från Finland och 10 från Danmark. Bland de inbjudna talarna fanns den legendariske
inlandsfrivillige Orvar Nilsson, Centralförbundets ordförande Brita Stenius-Aarniala och
skådespelerskan Marie Lundqvist, för oss känd som Signe i filmen Den bästa av mödrar.
På vårt eget 15-årsjubileum i Osby samma höst redogjorde litteraturhistorikern Sten Kindlundh
för de komplicerade sammanhangen under Mellanfreden.

På begäran anordnade SFK också Riksförbundets 20-årsjubileum. Detta firades i maj 2012 på
Kurhotellet i Tyringe och samlade 122 deltagare, varav 36 från Finland. Pertti Kavén föreläste
om de finska kvinnornas stora insatser under kriget, Sten Kindlundh gav oss en saklig analys av Fortsättningskriget. Vårt eget 20-årsjubileum anordnades i november på samma vackert belägna Kurhotell i Tyringe.

 

År 2013 valde SFK att lämna Riksförbundet. Vår egen verksamhet fortsatte i oförminskad takt.  Medlemsantalet har förblivit relativt stabilt eftersom förlusterna i antalet avlidna i förvånansvärt
stor utsträckning kompenserats av nytillkomna medlemmar, som först sent i livet fått vetskap
om vår existens.

Den pågående utomeuropeiska folkvandringen av ensamkommande ungdomar, flyktingar och
migranter till norra Europa väcker givetvis frågor hos oss krigsbarn. Är dagens situation och den,

som för 75-70 år sedan förde oss till Sverige, likartade? Finns det grundläggande skillnader?
I SFK-s senaste föreningsbroschyr betonar vi följande aspekter.

 

Vi kom inte hit som flyktingar, vi blev inbjudna. Vi var inte ensamkommande, asylsökande ungdomar.
Vi var barn. Frivilligt och gratis ställde tiotusentals svenska familjer upp och tog tillfälligt hand om oss. Svenska folkets stora gästfrihet var ett led i det spontana stödet för Finland, som förtvivlat kämpade
mot det väldiga Sovjet för sin fortsatta överlevnad som fri och självständig nation.
Vår vistelse i Sverige belastade inte skattebetalarna. Den finansierades med privata medel.

Det vore orätt mot både de svenska värdfamiljerna och oss finska krigsbarn om dessa fakta
skulle tillåtas försvinna i ett suddigt historiskt töcken!

 

STYRELSEPOSTERNA I SFK HAR SEDAN 1992 INNEHAFTS AV FÖLJANDE MEDLEMMAR:

Ordförande: Hellevi Gripvall (1992-95), Gunnel Nordström (1995-96), Kosti Markkanen (1996-2002), Börje Dahl (2002-05), Karina Bolinder (2005-06), Jean Cronstedt (2006-09), Soini Andersson (2009-2015), sedan mars Kosti Markkanen.

Vice ordförande: Gunvor Nyman, Timo Haapanen, Aila  Strömberg, Anita Sjöholm,
Karina Bolinder, Rauni Janser, Tapani Rossi, Laila Rydzén och sedan 2012 Antero Ijäs-Nilsson.

 

Sekreterare: Keijo Yndén (1992-95 samt 1997-2002), Eva Ohlin (1995-96), Aino Andersson
(1996-97), Annikki Nilsson (2002-06), Birgitta Berg (2006-08), sedan 2009 Veikko Bern.

 

Kassör: Ulla Ström (1992-93), Gunvor Nyman (1993-97), Gunnel Nordström (1997-2001),
Berndt Jönsson (2001-2002), Irja Berggren (2006-12), sedan 2013 Heikki Aaltonen.

 

AV FÖRENINGSMEDLEMMAR, I KRONOLOGISK ORDNING, UTGIVNA BÖCKER:

LIIKKANEN (Edvardsen), Annu Med lapp om halsen (Det får inte hända igen).
70000 Finska krigsbarn 1939-46. Inter Terras, 1995.

OHLSSON, Irene Gränsens barn. Broby, Eget förlag, 1996.

CRONSTEDT, Jean Krigsbarn, gymnast, läkare. Mitt liv i fyra världsdelar. Trelleborg,
Eget förlag, 2001.

ROSSI, Tapani Räddade till livet. Om en stor svensk hjälpinsats för Finlands barn 1939-1949.
Kristianstad, Eget förlag, 2008.

CRONSTEDT, Jean Finlands långa ödeskamp. Ett krigsbarns berättelse. Eget förlag, Tyringe.
Första upplagan 2010, sjätte upplagan (reviderad och utökad) 2015.

NYBERG, Anita Vi som kom med lapp om halsen. Eget förlag, Tyringe, 2011.

DAHL, Börje Minnen. Eget förlag, Tyringe, 2013.

EN ANTOLOGI med medverkan av ett trettiotal medlemmar håller som bäst på att
färdigställas av Soini Andersson och beräknas utkomma under hösten.

 

Trelleborg i november 2015

Jean Cronstedt